PRILOGA XXIV: Obrazec DDV-P3           datum    
  vpisa izbrisa  
       
  OBRAZEC DDV - P3                     IZPOLNI DAVČNI URAD  
  ZAHTEVEK ZA IZDAJO IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ZA DDV  
  1.Splošni podatki  
  01    DDV identifikacijska številka matičnega podjetja  
   01a   davčna številka v Sloveniji  
  02   firma matičnega podjetja  
  03   sedež matičnega podjetja  
  04   ime podružnice  
  05   naslov podružnice  
  06   telefonske številke,   
    fax,  
    elektronski naslov  
  07   številke računov pri bankah in   
    hranilnicah  
  08   ime, priimek odgovorne osebe   
     
  09   ime, priimek kontaktne osebe   
     
  II. Dejavnost    
  10   šifra in naziv
dejavnosti,
ki jo opravlja v Sloveniji
.  
    .  
    .  
    .  
  11   predvideno trajanje opravljanja dejavnosti v Sloveniji  
     
  III. Podatki o davčnem zastopniku*    
  12   ime. oz. firma davčnega zastopnika    
  13   Identifikacijska številka za DDV davčnega zastopnika    
  14   sedež. oz  stalno prebivališče davčnega zastopnika   
  15   obdobje trajanja pooblastila o zastopanju (dokazilo o zastopanju je v prilogi)  
  16   ime in priimek odgovorne osebe  
   
  17   ime in priimek kontaktne osebe  
       *izpolni tuja oseba, ki opravlja promet blaga oz. storitev v Sloveniji in imenuje davčnega zastopnika  
  IV. Drugi podatki   X    
  18   Prostovoljna vključitev po četrtem odstavku 15. a člena ZDDV    
  19   Dokazila iz 4. odstavka 181. člena pravilnika so predložena    
  S podpisom potrjujem resničnost podatkov    
    Podpis davčnega zavezanca  
  V   , dne      
    M.P.